regulamin konkursu Steelworks Game Jam 2023

(dalej: "Regulamin")

  1. Organizatorem Steelworks Jam 2022 zwanego dalej Wydarzeniem są Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej z siedzibą w Krakowie przy aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 oraz Indie Games Starter NIP: 6772484774 przy ul. Wrocławska 52A/12, 30-011 Kraków
  2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu Wydarzenia z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu Wydarzenia
  1. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24 do 26 lutego 2023
  2. Organizator przewiduje przeprowadzenie Wydarzenia w formie online w przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią
  1. Wsparcie rozwoju tworzenia gier niezależnych
  2. Promocja i popularyzacja gier niezależnych
  3. Nagrodzenie gier najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i technicznym
  1. Zgłaszać można projekty, które realizowane będą przez zespoły składające się z trzech do pięciu osób w trakcie trwania Wydarzenia
  2. Zgłoszenie projektu wraz z zespołem do udziału w Wydarzeniu oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu
  3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz dostępny pod adresem SteelworksJam 2022. Warunkiem dokonania zgłoszenia jest wypełnienie formularza poprawnymi danymi oraz wysłanie go we wskazanym terminie
  4. Termin na nadsyłanie zgłoszeń upływa 22 lutego 2022
  5. Projekty do udziału w Wydarzeniu mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które w dniu przystąpienia do Wydarzeniu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem
  6. W imieniu osób niepełnoletnich projekty mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Wydarzeniu. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
  7. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne
  8. Tematyka, gatunek i forma projektu jest dowolna
  9. Prawa autorskie do projektu realizowanego w trakcie Wydarzenia nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich
  10. W przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej projektu realizowanego w trakcie Wydarzenia, uczestnik pokryje wszelkie szkody oraz koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich
  1. Kwalifikacji nadesłanych projektów do przeglądu konkursowego dokona powołana przez Organizatora komisja kwalifikacyjna.
  2. Informacja zakwalifikowaniu się zespołu zostanie mu przekazana drogą mailową do dnia 24 lutego 2023
  3. Uwagi do decyzji komisji kwalifikacyjnej można zgłaszać przez 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych zespołów na adres Firmy. Po tym terminie lista projektów konkursowych jest ostateczna
  1. Zakwalifikowanie zespołu do konkursu jest równoznaczne z otrzymaniem zaproszenia na Wydarzenie oraz imprezy towarzyszące
  2. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny
  3. Osobisty udział wszystkich członków zespołu projektowego jest niezbędny do akceptacji przygotowanego przez nich w ramach Wydarzenia projektu
  1. Projekty zakwalifikowane i zrealizowane w trakcie Wydarzenia oceniane będą przez Jury złożone z przedstawicieli środowiska growego oraz inne osoby wskazane przez Organizatora
  2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
   1. Puchar Pierwszego miejsca
   2. Puchar Drugiego miejsca
   3. Brązowe medale dla trzeciego zespołu
  3. Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród lub ich nieprzyznania
  4. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne
  1. Autor zgłaszając projekt w ramach Wydarzenia zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania wszelkich praw wydawniczych do projektu na rzecz Organizatora
  2. Autor zgłaszając projekt do udziału w Wydarzeniu wyraża jednocześnie zgodę na:
   • bezpłatny pokaz jego projektu podczas trwania Wydarzenia oraz poza nim podczas innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora
   • zespół biorący udział w konkursie zachowuje prawa autorskie do zrealizowanego projektu. Komercyjne wydanie rozwiniętej wersji gry będzie wymagało akceptacji organizatora.
   • promowanie projektu poprzez umieszczenie logo, portfolio lub innego utworu audiowizualnego promującego projekt lub jego twórców w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz w sieci internet
   • emisję fragmentów nagrań prezentujących projekt w stacjach telewizyjnych oraz w sieci internet
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do skopiowania wybranych projektów i wykorzystania ich w celu promocji Wydarzenia
  1. Dane osobowe będą przetwarzane dla celu zrealizowania postanowień Regulaminu
  2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację danych osobowych twórców projektu dla potrzeb niezbędnych do promowania projektu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych oraz w ramach wykorzystania w trakcie Wydarzenia
  3. Informacje takie jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów związanych z organizacją Wydarzenia i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora
  4. Każdy z uczestników jest zobligowany do zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym realizowanym wobec osób wysyłających zgłoszenie
  1. Zasady udziału w Wydarzeniu określa wyłącznie niniejszy Regulamin
  2. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają jedynie charakter informacyjny
  3. Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem Wydarzenia odpowiada Organizator. Organizator decyduje w sprawach spornych i nieobjętych regulaminem
  1. Wszelkie pytania dotyczące Wydarzenia można kierować na adres e-mail Organizatora [email protected]